ബോധനോദ്ദേശങ്ങളുടെ വർഗ്ഗ വിവരപ്പട്ടിക

Share it:
Lower Primary School Assistant Questions and Answers | LPSA Questions and Answers | Kerala PSC LPSA Questions | PSC LP School Assistant Questions | Kerala PSC LP School Assistant Questions | Upper Primary School Assistant Questions and Answers | UPSA Questions and Answers | Kerala PSC UPSA Questions | PSC UP School Assistant Questions | Kerala PSC UP School Assistant Questions | High School Assistant Questions and Answers | HSA Questions and Answers | Kerala PSC HSA Questions | PSC HS Assistant Questions | Kerala PSC HS Assistant Questions | TET Questions and Answers | Kerala TET Questions and Answers | Kerala Teachers Eligibility Test Questions | Teachers Eligibility Test Questions | Teachers Eligibility Test Questions | CTET Questions and Answers | Central TET Questions and Answers | Central Teachers Eligibility Test Questions
------------------------
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്ഥൂലവും വിശാലവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ള ബോധന പ്രക്രിയയ്ക്കാവട്ടെ സമീപസ്ഥവും സൂക്ഷ്മവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ബഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം, സിംപ്സൺ, ക്രത്തോൾ എന്നിവർ രൂപപ്പെടുത്തിയ വർഗ്ഗീകരണ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
വൈജ്ഞാനിക മേഖല
(Cognitive Domain)
വൈകാരിക മേഖല
(Affective Domain)
മന:ശ്ചാലിക മേഖല
(Psycho-Motor Domain)
വിജ്ഞാനം
Knowledge
സ്വീകരണം
Receiving
ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി
Perception
ആശയഗ്രഹണം
Comprehension
പ്രതികരണം
Responding
സന്നദ്ധത
Set
പ്രയോഗം
Application
വില കൽപിക്കൽ
Valuing
നിർദ്ദേശത്തിനൊത്ത പ്രതികരണം
Guided response
അപഗ്രഥനം
Analysis
സംഘാടനം
Organisation
പ്രവർത്തന തന്ത്രം
Mechanism
ഉദ്ഗ്രഗ്രഥനം
Synthesis
സ്വാഭാവിക ശൈലി രൂപവൽക്കരണം
Naturalisation
സങ്കീർണ്ണമായ ബാഹ്യ പ്രതികരണം
Covert response
വിലയിരുത്തൽ
Evaluation
- സമായോജനം
Adaptation
- - മൗലിക സൃഷ്ടി
Orginalism
Share it:

Post A Comment:

0 comments: