ഓർക്കേണ്ട വർഷങ്ങൾ

Share it:
This site is dedicated to those who are preparing for PSC LP School Assistant, UP School Assistant, High School Assistant and Higher Secondary School Assistant Examinations. It is also useful for Kerala Teachers Eligibility Test (KTET) Examination.

# ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം - 1986
# പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ (1986-ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്) - 1992
# ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് - 2005
# വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം - 2009
# ദേശീയ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് - 2010
# പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം  - 2020

Lower Primary School Assistant Questions and Answers | LPSA Questions and Answers | Kerala PSC LPSA Questions | PSC LP School Assistant Questions | Kerala PSC LP School Assistant Questions | Upper Primary School Assistant Questions and Answers | UPSA Questions and Answers | Kerala PSC UPSA Questions | PSC UP School Assistant Questions | Kerala PSC UP School Assistant Questions | High School Assistant Questions and Answers | HSA Questions and Answers | Kerala PSC HSA Questions | PSC HS Assistant Questions | Kerala PSC HS Assistant Questions | TET Questions and Answers | Kerala TET Questions and Answers | Kerala Teachers Eligibility Test Questions | Teachers Eligibility Test Questions | Teachers Eligibility Test Questions | CTET Questions and Answers | Central TET Questions and Answers | Central Teachers Eligibility Test Questions
Share it:

Post A Comment:

0 comments: